fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато вчера между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, за актуализиране на правното основание на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), както и на свързаната с него нова стратегическа иновационна програма за периода 2021—2027 г. Тристранните преговори приключиха, като предстои окончателното одобрение на правните текстове от Европейския парламент и Съвета.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Приветствам политическото споразумение относно бъдещето на Европейския институт за иновации и технологии, който е неразделна част от новата програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021—2027 г. От неговото създаване през 2008 г. EIT е доказал своята полезност в укрепването на иновационните екосистеми в целия ЕС. С тази подобрена правна рамка и новата стратегическа програма, съчетани с увеличен бюджет, който да отговаря на неговите амбиции, EIT ще бъде в състояние да постигне резултати по основните приоритети на ЕС в областта на образованието, иновациите и научните изследвания и по този начин ще допринесе за възстановяването на европейската икономика и общество. Особено приветствам подобрението, направено в EIT, за да се осигури по-голям географски обхват на EIT за преодоляване на различията в областта на иновациите, и факта, че през следващите години EIT ще създаде две нови общности за знание и иновации, едната от които ще функционира в областта на културните и творческите сектори и индустрии, а другата в секторите на водите, моретата и мореплаването и техните екосистеми. И двете области на дейност са важни за Комисията предвид техния принос за справяне със съществуващите и бъдещите обществени предизвикателства.

Приетите вчера предложения ще приведат EIT в съответствие с програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.) в изпълнение на ангажимента на Комисията за допълнително увеличаване на потенциала за иновации на Европа. С бюджет от почти 3 милиарда евро, т.е. увеличение с почти 600 милиона евро в сравнение с текущия период на финансиране, EIT ще стимулира възстановяването на икономиката, както и екологичния и цифровия преход, с цел изграждане на по-устойчиво и издръжливо общество. EIT ще стимулира иновациите, като включи 750 висши учебни заведения в своите дейности, ще подкрепи 30 000 студенти, ще въведе 4000 иновации на пазара и ще насърчи 700 стартиращи предприятия.

EIT функционира чрез своите общности на знание и иновации, които обединяват предприятия, университети и научноизследователски центрове в цяла Европа. EIT ще може да постави по-силен акцент върху регионалното си измерение: укрепената регионална иновационна схема ще бъде насочена към държави, които изостават по отношение на резултатите в областта на иновациите. Освен това нова пилотна инициатива ще увеличи предприемаческия и иновационния капацитет на висшите учебни заведения. И накрая, EIT ще засили сътрудничеството си с Европейския съвет по иновациите, което ще спомогне за повишаване на цялостния капацитет за иновации на Европа.

Контекст

Европейският институт за иновации и технологии е основан през 2008 г. с Регламент (ЕО) № 294/2008, изменен с Регламент (ЕО) № 1292/2013, и е със седалище в Будапеща. Неговата цел е да отговори на големите обществени предизвикателства чрез подобряване на иновационния капацитет и резултати на ЕС посредством интегрирането на триъгълника на знанието — образование, научни изследвания и иновации.

EIT е един от трите компонента на стълба „Иновативна Европа“ на програмата „Хоризонт Европа“. „Хоризонт Европа“ предоставя финансиране за EIT в рамките на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. и определя неговата обосновка, добавена стойност, области на интервенция и общи насоки на дейност. Правното основание на EIT остава Регламентът за EIT, в който се определят мисията, основните задачи и рамката за функциониране на института. Стратегическата иновационна програма за периода 2021—2027 г. на свой ред очертава стратегията и приоритетите на EIT за следващия програмен период, неговите цели, ключови действия, дейности, начин на работа и очаквано въздействие.

За повече информация

EIT на уебстраницата за иновации и образование

Уебсайт на EIT

Уебстраница на „Хоризонт Европа“

План за възстановяване

Дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. и Next Generation EU

Източници: Европейска комисия – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_207